Prosječni 5-godišnji
prinos: + 9,01% na dan 29.07.2022.
Najbolji fond u 2015. godini
USA Bluechip
PRIMAMO UPLATE
Prosječni 5-godišnji prinos: 3,68% na dan 29.07.2022.
SAZNAJ VIŠE
Prinosi
Prinosi

Pregled trgovine ZSE

Podaci ažurirani 1.10.2022. u 10:00 ADPL 73,80 1.1% ATGR 354,00 -1.12% HT 180,00 0.56% PODR 556,00 1.09% RIVP 29,00 0.69% DLKV 18,00 0% GRNL 55,00 22.22% H26CA 103,75 0% H297A 91,50 0% HPB 800,00 -1.23% INA 3380,00 -0.59% SPAN 238,00 2.59% TPNG 76,80 2.4% 7CRO 111,70 0.09% 7SLO 126,90 0.87% ADRS2 378,00 0.8% ATPL 390,00 1.83% CKML 74,00 3.5% HIMR 805,00 0% JDGT 1630,00 3.16% JDPL 56,00 0.9% KODT2 2160,00 2.86% KRAS 690,00 0% SAPN 750,00 -0.66% TKPR 935,00 0% TUHO 4120,00 0% VIDU 414,00 0% VLEN 15,20 1.33% ZABA 64,40 -0.62%

Capital Breeder

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički osnovan je 2004. godine. Ulaganje u ovaj fond namijenjeno je ulagateljima koji svoja sredstva žele uložiti na duže vremensko razdoblje, sudjelujući pri tom na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj, te na tržištima kapitala u razvoju, među njima posebno na tržištima zemalja regije, ali i na drugim svjetskim tržištima, ovisno o procjeni profitabilnosti takvog ulaganja.

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn

Općeniti podaci o fondu

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
01.06.2004.
Početna cijena udjela:
100,00 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1 2 3 4 5 6 7
Nagrade

TOP of the FUNDS* za najbolji dionički fond u 2021. godini (22. rujna 2022.)
*nagradu dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK

TOP of the FUNDS* za najbolji dionički fond u 2015. godini (16. travnja 2016.)
*nagradu dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK

Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Detaljni prinosi
na dan 30.9.2022.
Zadnjih tjedan dana
-1,98%
Zadnjih mjesec dana
-6,11%
Zadnja 3 mjeseca
-2,59%
Zadnjih 6 mjeseci
-6,76%
Zadnjih 12 mjeseci
+6,19%
Zadnja 24 mjeseca
+49,84%
Zadnjih 36 mjeseci
+35,80%
Od osnutka
+49,40%
Prinos u 2022
-2,36%
PGP 3 godine
+10,74%
PGP 5 godina
+7,84%
PGP od osnutka
+2,21%
PRINOS U 2021. godini
+36,05%
PRINOS U 2020. godini
-5,13%
PRINOS U 2019. godini
+21,75%
PRINOS U 2018. godini
-5,17%
PRINOS U 2017. godini
+6,76%
PRINOS U 2016. godini
+7,51%
PRINOS U 2015. godini
+21,93%
PRINOS U 2014. godini
+27,48%

Prinosi su za svaku od navedenih godina poslovanja fonda prikazani za razdoblja od 31.12. prošle do 31.12. godine za koju se prinos prikazuje.
Metodologija korištena pri izračunu prinosa je sljedeća: kod izračuna godišnjih prinosa isti su izračunati na bazi razlike cijene jednog udjela u fondu na datum 31.12. prošle i cijene udjela u fondu na datum 31.12. godine za koju se prinos prikazuje. Prosječni godišnji prinos od osnutka fonda izračunat je metodom geometrijskog prosjeka.
Rezultati poslovanja fonda CAPITAL BREEDER ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja tog fonda.
Mogući su sljedeći rizici ulaganja u fond CAPITAL BREEDER: rizik promjene cijena financijskih instrumenata, rizik promjene tečaja, rizik promjene kamatnih stopa, kreditni rizik, rizik namire i rizik druge ugovorne strane, rizik promjene poreznih propisa, rizik likvidnosti, rizik koncentracije imovine, rizik zemlje.

Top 10 ulaganja fonda (30.9.2022.)
Preuzimanja
Podaci o depozitnoj banci

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, 10000 Zagreb, OIB 53056966535. Temeljni kapital Društva iznosi 3.621.432.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti.
Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 1189/2003 od 12. veljače 2003. godine. Rješenje Agencije, klasa: UP/I-450-08/02-02/161 Ur. Broj: 567-03/02-5 od 5. prosinca 2002. godine.
Poslove depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire inozemnih vrijednosnih papira delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:

 • Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija
 • Raiffeisenbank d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • NLB Banka AD Podgorica, Crna Gora
 • Komercijalna Banka AD Skopje, Makedonija
 • Raiffeisenbank AD Beograd, Srbija
 • Nova KBM d.d., Slovenija

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda – prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

 1. vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u neto imovini Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u neto imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a
  • do 30% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo
  • do 20% neto imovine Fonda, u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
  • najviše do 20% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u državama članica ZND-a
  • do 10% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji
  • najviše do 5% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori
 2. dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% neto imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • do 30% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
  • najviše do 10% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND.
 3. instrumente tržišta novca ,kojima se trguje na uređenim tržištima, do 30% neto imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • do 30% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
  • najviše do 10% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a.
 4. prava na stjecanje dionica, do 30% neto imovine Fonda;
 5. udjele UCITS fondova ili dionice investicijskih fondova koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije, udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi do 10% neto imovine Fonda, pod uvjetom:
  • da takvi investicijski fondovi su dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom.
  • da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima Zakonom
  • da se o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja,
  • da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže predviđeno da ukupno najviše 10% imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova
  • da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto
 6. opcijske, terminske poslove i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine;
 7. depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
 8. neuvrštene vrijednosne papire do 10% neto imovine Fonda pod slijedećim uvjetima:
  • neuvrštene vrijednosne papire, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu mogu se stjecati samo do 10% neto imovine Fonda.
  • neuvrštene vrijednosne papire - nedavno izdane prenosive vrijednosne papire - uvrštenje nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze ili na drugom uređenom tržištu koje redovito posluje mora biti izvršeno u roku od jedne godine od izdanja, u protivnom će se vrijednosni papiri smatrati neuvrštenima.
  • Uvjet uvrštenja iz prethodne točke b) ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, država članica Europske Unije, OECD-a i nečlanica Europske Unije te njihove središnje banke.
Capital Breeder
Capital Breeder
30.9.2022. -0.17% 149,40 kn
19,83 €
PRINOS U 2021. godini
+36,05%
PRINOS U 2020. godini
-5,13%
PRINOS U 2019. godini
+21,75%
PRINOS U 2018. godini
-5,17%
PRINOS U 2017. godini
+6,76%
AmCham Member
Objave iz medija

Tečajna lista

Valuta Kupovni Prodajni
EUR 1
EUR
7.502886
7.548038
USD 1
USD
7.659131
7.705225
GBP 1
GBP
8.545428
8.596854
CHF 1
CHF
7.832639
7.879777