Prosječni 5-godišnji
prinos: + 8,96% na dan 07.10.2021.
Najbolji fond u 2015. godini
USA Bluechip
PRIMAMO UPLATE
Prosječni 3-godišnji prinos: 9,40%
SAZNAJ VIŠE
Prinosi
Prinosi

Pregled trgovine ZSE

Podaci ažurirani 7.12.2021. u 06:30 ADPL 162,00 0.93% ARNT 302,00 0.67% ATGR 1620,00 -1.22% HT 184,50 0.54% PODR 620,00 0% RIVP 31,50 0.96% DLKV 78,00 -7.14% H247E 114,80 0% HPB 610,00 0.83% IGH 110,00 0% INA 3500,00 0% JDRN 13,20 0% KOEI 770,00 0% LKPC 615,00 0% OPTE 5,12 0.39% PTKM 36,00 -0.55% SPAN 232,00 -1.28% TPNG 40,20 -1.95% 7SLO 149,80 -0.4% ACI 6800,00 -2.86% ADRS2 416,00 -0.48% ATPL 391,00 -4.63% AUHR 875,00 0% DDJH 3,80 -6.17% ERNT 1790,00 0% HIMR 840,00 0.6% HTPK 46,80 0.86% INGR 10,10 2.85% JDPL 56,00 -3.45% KODT 1990,00 -2.45% KODT2 2000,00 -4.76% MAIS 302,00 0.67% PLAG 1630,00 0% TKPR 725,00 -2.68% ULPL 102,00 -1.92% VIRO 25,10 -11.62% ZABA 62,20 0.32%

Capital Breeder

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički osnovan je 2004. godine. Ulaganje u ovaj fond namijenjeno je ulagateljima koji svoja sredstva žele uložiti na duže vremensko razdoblje, sudjelujući pri tom na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj, te na tržištima kapitala u razvoju, među njima posebno na tržištima zemalja regije, ali i na drugim svjetskim tržištima, ovisno o procjeni profitabilnosti takvog ulaganja.

Općeniti podaci o fondu

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
01.06.2004.
Početna cijena udjela:
100,00 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1 2 3 4 5 6 7
Nagrade

TOP of the FUNDS* za najbolji dionički fond u 2015. godini (16. travnja 2016.)
*nagradu dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK

Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Detaljni prinosi
na dan 3.12.2021.
Zadnjih tjedan dana
-0,18%
Zadnjih mjesec dana
-1,08%
Zadnja 3 mjeseca
+1,84%
Zadnjih 6 mjeseci
+6,35%
Zadnjih 12 mjeseci
+29,27%
Zadnja 24 mjeseca
+24,72%
Zadnjih 36 mjeseci
+42,02%
Od osnutka
+44,04%
Prinos u 2021
+28,08%
PGP 3 godine
+12,40%
PGP 5 godina
+8,93%
PGP od osnutka
+2,11%
PRINOS U 2020. godini
-5,13%
PRINOS U 2019. godini
+21,75%
PRINOS U 2018. godini
-5,17%
PRINOS U 2017. godini
+6,76%
PRINOS U 2016. godini
+7,51%
PRINOS U 2015. godini
+21,93%
PRINOS U 2014. godini
+27,48%
PRINOS U 2013. godini
+13,36%

Prinosi su za svaku od navedenih godina poslovanja fonda prikazani za razdoblja od 31.12. prošle do 31.12. godine za koju se prinos prikazuje.
Metodologija korištena pri izračunu prinosa je sljedeća: kod izračuna godišnjih prinosa isti su izračunati na bazi razlike cijene jednog udjela u fondu na datum 31.12. prošle i cijene udjela u fondu na datum 31.12. godine za koju se prinos prikazuje. Prosječni godišnji prinos od osnutka fonda izračunat je metodom geometrijskog prosjeka.
Rezultati poslovanja fonda CAPITAL BREEDER ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja tog fonda.
Mogući su sljedeći rizici ulaganja u fond CAPITAL BREEDER: rizik promjene cijena financijskih instrumenata, rizik promjene tečaja, rizik promjene kamatnih stopa, kreditni rizik, rizik namire i rizik druge ugovorne strane, rizik promjene poreznih propisa, rizik likvidnosti, rizik koncentracije imovine, rizik zemlje.

Top 10 ulaganja fonda (3.12.2021.)
Preuzimanja
Podaci o depozitnoj banci

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, 10000 Zagreb, OIB 53056966535
Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 1189/2003 od 12. veljače 2003. godine. Rješenje Agencije, klasa: UP/I-450-08/02-02/161 Ur. Broj: 567-03/02-5 od 5. prosinca 2002. godine.
Poslove depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire inozemnih vrijednosnih papira delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:

 • Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija
 • Raiffeisenbank d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • NLB Banka AD Podgorica, Crna Gora
 • Komercijalna Banka AD Skopje, Makedonija
 • Raiffeisenbank AD Beograd, Srbija
 • Nova KBM d.d., Slovenija

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda – prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

 1. vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u neto imovini Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u neto imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a
  • do 30% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo
  • do 20% neto imovine Fonda, u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
  • najviše do 20% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u državama članica ZND-a
  • do 10% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji
  • najviše do 5% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori
 2. dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% neto imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • do 30% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
  • najviše do 10% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND.
 3. instrumente tržišta novca ,kojima se trguje na uređenim tržištima, do 30% neto imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
  • do 30% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
  • najviše do 10% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a.
 4. prava na stjecanje dionica, do 30% neto imovine Fonda;
 5. udjele UCITS fondova ili dionice investicijskih fondova koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije, udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi do 10% neto imovine Fonda, pod uvjetom:
  • da takvi investicijski fondovi su dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom.
  • da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima Zakonom
  • da se o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja,
  • da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže predviđeno da ukupno najviše 10% imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova
  • da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto
 6. opcijske, terminske poslove i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine;
 7. depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
 8. neuvrštene vrijednosne papire do 10% neto imovine Fonda pod slijedećim uvjetima:
  • neuvrštene vrijednosne papire, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu mogu se stjecati samo do 10% neto imovine Fonda.
  • neuvrštene vrijednosne papire - nedavno izdane prenosive vrijednosne papire - uvrštenje nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze ili na drugom uređenom tržištu koje redovito posluje mora biti izvršeno u roku od jedne godine od izdanja, u protivnom će se vrijednosni papiri smatrati neuvrštenima.
  • Uvjet uvrštenja iz prethodne točke b) ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, država članica Europske Unije, OECD-a i nečlanica Europske Unije te njihove središnje banke.
Capital Breeder
Capital Breeder
3.12.2021. +0.04% 144,04 kn
PRINOS U 2020. godini
-5,13%
PRINOS U 2019. godini
+21,75%
PRINOS U 2018. godini
-5,17%
PRINOS U 2017. godini
+6,76%
PRINOS U 2016. godini
+7,51%
AmCham Member
Objave iz medija

Tečajna lista

Valuta Kupovni Prodajni
EUR 1
EUR
7.497991
7.543115
USD 1
USD
6.636565
6.676505
GBP 1
GBP
8.802526
8.8555
CHF 1
CHF
7.201298
7.244636